өргөдөл гомдол:
Даатгалын төрөл Өргөдлийн тоо
1 Жолоочийн хариуцлагын даатгал 16
2 Тээврийн хэрэгслийн даатгал 8
3 Орон сууцны зээлдэгчийн эрсдэлийн даатгал 10
4 Даатгалын компанийн үйлчилгээ 0
5 Даатгалын хохирлын үнэлгээ 1