Даатгалын бүтээгдэхүүн

Ердийн даатгал

 • Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
 • Хөрөнгийн даатгал
 • Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
 • Ачааны даатгал
 • Барилга угсралтын даатгал
 • Газар тариалангийн даатгал
 • Мал амьтдын даатгал
 • Агаарын хөлгийн даатгал
 • Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
 • Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
 • Хариуцлагын даатгал
 • Санхүүгийн даатгал
 • Зээлийн даатгал
 • Итгэлцлийн даатгал
 • Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
 • Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал

Урт хугацааны даатгал

 • Хугацаат амьдралын даатгал
 • Насан туршийн даатгал
 • Хуримтлалын даатгал
 • Тэтгэврийн даатгал
 • Эрүүл мэндийн даатгал
 •  Аннуити даатгал