Гишүүнээр элсэхийн давуу тал

  • Хууль тогтоогч байгууллага болон хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах яамд, агентлаг, байгууллагууд, СЗХ, АЖДХолбоо зэрэг байгууллагуудад гишүүн даатгалын компаниудынхаа үйл ажиллагаа, тулгамдсан асуудлуудыг тавьж шийдвэрлүүлэх, тэдний дуу хоолой, ашиг сонирхлыг хүргэх
  • Хуулийн төсөл, журмуудад Холбоогоор дамжуулан санал өгөх
  • Холбооны үйл ажиллагааны талаар цаг үеийн мэдээлэл авахын зэрэгцээ үйл ажиллагааны нилээд хэсэг нь гишүүн компаниудаас саналыг авсны үндсэн дээр явагддаг
  • Холбоогоор дамжуулан зохион байгуулагддаг дотоодын болон гадаадын сургалтуудад ажилтнууд ,төлөөлөгчдөө хамруулах
  • Гишүүн даатгалын компанийн захирлуудаас тухайн жилийн Холбооны Ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгч, УЗөвлөлийн, Хяналтын зөвлөлийн гэх мэт гишүүдээр сонгох, сонгогдох эрх
  • Салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд, гадаадын олон улсын байгууллагууд үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхдээ зөвхөн Холбоогоор дамжиж санал авч өгөх.